Kary za niestosowanie um贸w w handlu artyku艂ami rolno-spo偶ywczymi

11 stycznia 2017r. Zosta艂a opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawa o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produkt贸w rolnych, w tym drobiu i mi臋sa drobiowego bez stosowania um贸w.


Art 41 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi wprowadza w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niekt贸rych rynk贸w rolnych (Dz. U. z 2006r. Poz 401 i 1948) mi臋dzy innymi nast臋puj膮c膮 zmian臋:

Art 40i

1. Kto:

(鈥)

2) nabywa produkty rolne nale偶膮ce do sektor贸w o kt贸rych mowa w art 1 ust. 2 rozporz膮dzenia 1308/2013 na podstawie umowy niespe艂niaj膮cej warunk贸w okre艣lonych w:

(鈥)

c) art. 168 ust 4 i 6 rozporz膮dzenia rozporz膮dzenia 1308/2013 (鈥)

-podlega karze pieni臋偶nej w wysoko艣ci 10% zap艂aty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz.U. z 2016r poz. 710 z p贸藕n.zm.) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

2. Nie maj膮 wp艂ywu na obowi膮zek uiszczenia kary pieni臋偶nej i jej wysoko艣膰 odst膮pienie od umowy oraz czynno艣ci maj膮ce na celu zmniejszenie warto艣ci umowy, w szczeg贸lno艣ci obni偶enie ceny z tytu艂u wad produkt贸w i wystawienie faktury koryguj膮cej.

(...) 聽

(wybrane fragmenty odnosz膮 si臋 bezpo艣rednio do handlu drobiem)聽


Art. 168 ust. 4 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, do kt贸rego odnosi si臋 zmieniona ustawa m贸wi o tym, 偶e umowa:

 • jest sporz膮dzana przed dostaw膮;

 • jest sporz膮dzana w formie pisemnej; oraz

 • zawiera w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce elementy:

  • cen臋 do zap艂aty za dostaw臋, kt贸ra:

   • jest niezmienna i okre艣lona w umowie: lub

   • jest obliczana poprzez po艂膮czenie r贸偶nych czynnik贸w okre艣lonych w umowie kt贸re mog膮 obejmowa膰 wska藕niki rynku odzwierciedlaj膮ce zmiany warunk贸w na rynku, dostarczon膮 ilo艣膰 oraz jako艣膰 lub sk艂ad dostarczonych produkt贸w rolnych

  • ilo艣膰 i jako艣膰 odno艣nych produkt贸w, kt贸re mo偶na dostarczy膰 lub k贸tre musz膮 zosta膰 dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

  • okres obowi膮zywania umowy, kt贸ry mo偶e by膰 ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotycz膮cymi rozwi膮zania umowy;

  • szczeg贸艂y dotycz膮ce termin贸w i procedur p艂atno艣ci;

  • ustalenia dotycz膮ce odbioru lub dostawy produkt贸w rolnych; oraz

  • przepisy maj膮ce zastosowanie w przypadku zaistnienia si艂y wy偶szej.


Art 41 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi kt贸ry wprowadza powy偶sze zmiany wchodzi w 偶ycie po 30 dniach od og艂oszenia ustawy.


Notatka ze spotkania w Krajowej Radzie Drobiarstwa 鈥 Izbie Gospodarczej- 25 stycznia 2017r.

25 stycznia 2017r. w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa 鈥 Izby Gospodarczej odby艂o si臋 spotkanie konsultacyjne przedstawicieli sektora jaj wyl臋gowych i piskl膮t jednodniowych w zwi膮zku z gryp膮 ptak贸w. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele G艂贸wnego Inspektoratu Weterynraii: Pani Anna Galica 鈥 Dyrektor Biura do spraw Unii Europejskiej i Wsp贸艂pracy z Zagranic膮, Pani Agnieszka Dobrzy艅ska z Biura Zdrowia i Ochrony Zwierz膮t. KRD-IG reprezentowali m.in. Dyrektor Generalny, 艁ukasz Dominiak, oraz Pani Aleksandra Porada, Ekspert ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci i Weterynarii. Krajow膮 Federacj臋 Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj reprezentowali Pan Andrzej Sieradzki, Marcin Antkowiak i Maciej Bujnik.

Spotkanie rozpocz臋艂o si臋 od om贸wienia rozwoju ptasiej grypy w Polsce od powstania pierwszego ogniska. Przedstawiono r贸wnie偶 liczb臋 ognisk stwierdzonych do dnia 25.01.2017r.

Po przedstawieniu sytuacji przyst膮piono do dyskusji. Uczestnicy spotkania stwierdzili, 偶e sporym problemem s膮 nie ostre sformu艂owania wyst臋puj膮ce w rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016r w sprawie zarz膮dzenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z wyst膮pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak贸w, takie jak 鈥瀗akazanie utrzymywania drobiu w odosobnieniu w spos贸b ograniczaj膮cy ich kontakt z dzikimi ptakami鈥. Zdaniem wi臋kszo艣ci obecnych na spotkaniu, s艂owo 鈥瀘graniczaj膮cy鈥 powinno zosta膰 zamienione na 鈥瀠niemo偶liwiaj膮cy鈥 tak, aby przepis by艂 ostry i precyzyjny. KRD-IG wystosowa艂a ju偶 w tej sprawie pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodnicz膮cy Andrzej Sieradzki zauwa偶y艂, 偶e rozporz膮dzenie nie powinno zostawia膰 furtki umo偶liwiaj膮cej organizowanie targ贸w, pokaz贸w lub wystaw 偶ywych ptak贸w. Bior膮c pod uwag臋 okres inkubacji wirusa istnieje ryzyko rozprzestrzeniania wirusa w czasie takiej imprezy. Krajowa Federacja Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj przes艂a艂a ju偶 zreszt膮 stosowne pismo w tej sprawie do ministra.

Najwi臋cej pyta艅 do przedstawicieli G艂贸wnego Inspektoratu Weterynarii dotyczy艂o zasad przemieszczania jaj wyl臋gowych i piskl膮t w obr臋bie obszar贸w zapowietrzonych i zagro偶onych. Omawiane by艂y r贸偶ne warianty sytuacji, m.in. takie w kt贸rych podmiot skupuj膮cy znajdowa艂by si臋 w obszarze zagro偶onym- jakie wtedy s膮 zasady wwozu i wywozu towar贸w i zwierz膮t.

Druga cz臋艣膰 spotkania dotyczy艂a problem贸w zwi膮zanych z eksportem drobiu do pa艅stw trzecich. Przedstawione zosta艂o zestawienie pa艅stw, kt贸re wstrzyma艂y b膮d藕 ograniczy艂y do konkretnych stref, import drobiu i produkt贸w drobiowych z Polski. W tej cz臋艣ci spotkania najwi臋cej pyta艅 dotyczy艂o d艂ugo艣ci wstrzymania eksportu do poszczeg贸lnych pa艅stw.

Ca艂e spotkanie zako艅czy艂o si臋 przedyskutowaniem mo偶liwo艣ci zmian w rozporz膮dzeniu maj膮cych na celu zwi臋kszenie bioasekuracji. Najwi臋cej kontrowersji budzi mo偶liwo艣膰 efektywnej kontroli przestrzegania rozporz膮dzenia Ministra i zasad nakazuj膮cych utrzymywanie drobiu w odosobnieniu a najlepiej w zamkni臋tych pomieszczeniach. Niestety najmniejsze gospodarstwa utrzymuj膮ce niejednokrotnie jedynie od kilku do kilkunastu sztuk drobiu nie przestrzegaj膮 tego wymogu. Dzieje si臋 tak najprawdopodobniej przez nieznajomo艣膰 przepis贸w. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e przypadki wyst膮pienia wirusa ptasiej grypy u ptak贸w hodowlanych mia艂y do tej pory najcz臋艣ciej miejsce w艂a艣nie w ma艂ych gospodarstwach.

呕yczenia 艣wi膮teczne